Twitter  Facebook  Youtube
หน้าแรก ความเป็นมา สมัครปฎิบัติธรรม ตรวจสอบสถานะ ผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพ ภาพคอร์สที่ผ่านมา คอร์สองค์กร ติดต่อสอบถาม
BTC1
BTC2
BTC3
แบบฟอร์มสำหรับองค์กร/หมู่คณะ
ชื่อองค์กร :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
E-mail :  *
รายละเอียดกลุ่มผู้เข้าปฏิบัติฯฟังธรรม : กลุ่มผู้บริหาร
กลุ่มพนักงาน
อื่นๆ 
จำนวนผู้ขอเข้าปฏิบัติฯ : ชาย  คน   หญิง  คน   ภิกษุ  คน   อื่นๆ 
ผู้ขอเข้าปฏิบัติฯส่วนใหญ่เคยศึกษาพุทธศาสนาตามหลักพุทธวจนมาก่อนหรือไม่ ?
ไม่เคย
เคย - เริ่มศึกษามาไม่เกิน 1 ปี
เคย - ศึกษามาแล้ว 1- 5 ปี
เคย - ศึกษามาแล้วมากกว่า 5 ปี
   รหัสยืนยัน :  *
<< ย้อนกลับ
BUDDHAWAJANA TRAINING CENTER FOUNDATION © 2015 All right Reserved.
จำนวนผู้เยี่ยมชม :